《尚书·虞书·舜典》原文翻译及赏析

【导语】:

《舜典》是《尚书》的篇章之一,文言文,属于儒家范畴。《舜典》记载了虞舜的言行,具有很高的历史研究价值。以下是尚书虞书舜典原文拼音版注音及全文翻译,欢迎阅读。 尚书虞书舜典

 《舜典》是《尚书》的篇章之一,文言文,属于儒家范畴。《舜典》记载了虞舜的言行,具有很高的历史研究价值。以下是尚书·虞书·舜典原文拼音版注音及全文翻译,欢迎阅读。

 尚书·虞书·舜典原文注音版

shùnwēi , yáowénzhīcōngmíng , jiāng使shǐwèi , shìzhūnán , zuò 《 shùndiǎn 》。
  yuēruò , shùnyuēzhònghuá , xié 。 jùnzhéwénmíng , wēngōngyǔnsāi , xuánshēngwén , nǎimìngwèi 。 shènhuīdiǎn , diǎncóng ; bǎikuí , bǎikuíshí ; bīnmén , mén ;  , lièfēngléi 。 yuē :“  ! shùn 。 xúnshìkǎoyán , nǎiyán , sānzǎi 。 zhìwèi 。” shùnràng ,  。
  zhēngyuèshàng , shòuzhōngwén 。 zàixuánhéng , zhèng 。 lèishàng , yīnliùzōng , wàngshānchuān , biànqúnshén 。 ruì 。 yuènǎi , jìnyuèqún , bānruìqúnhòu 。
  suìèryuè , dōngxúnshǒu , zhìdàizōng , chái 。 wàngzhìshānchuān , jìndōnghòu 。 xiéshíyuèzhèng , tóngliànghéng 。 xiū 、  、 sān 、 èrshēng 、 zhì 。  , nǎi 。
  yuènánxúnshǒu , zhìnányuè , dài 。 yuè西xúnshǒu , zhì西yuè , chū 。 shíyǒuyuèshuòxúnshǒu , zhìběiyuè , 西 。 guī ,  , yòng 。
  zǎixúnshǒu , qúnhòucháo 。 zòuyán , míngshìgōng , chēyōng 。
  zhàoshíyǒuèrzhōu , fēngshíyǒuèrshān , jùnchuān 。
  xiàngdiǎnxíng , liúyòuxíng , biānzuòguānxíng , zuòjiàoxíng , jīnzuòshúxíng 。 shěngzāishè , zhōngzéixíng 。 qīnzāi , qīnzāi , wéixíngzhīzāi !
  liúgònggōngyōuzhōu , fànghuāndōuchóngshān , cuànsānmiáosānwēi , gǔnshān , zuìértiānxiàxián 。 èrshíyǒuzǎi , nǎiluò 。 bǎixìngsàngkǎo , sānzǎi , hǎièyīn 。 yuèzhèngyuán , shùnwén , xúnyuè , mén , míng , cōng 。“  , shíyǒuèr !” yuē ,“ shízāiwéishí ! róuyuǎnnéngěr , dūnyǔnyuán , érnánrènrén , mán 。”
  shùnyuē :“  , yuè ! yǒunéngfènyōngzhīzài , 使shǐzháibǎikuíliàngcǎi, huìchóu ?”
  qiānyuē :“ zuòkōng 。”
  yuē :“  ,  !  , píngshuǐ , wéishímàozāi !”
  bàishǒu , ràng 、 gāoyáo 。
  yuē :“  , wǎngzāi !”
  yuē :“  , mín , hòu , shíbǎi 。”
  yuē :“  , bǎixìngqīn , pǐnxùn 。 zuò , jìngjiào , zàikuān 。”
  yuē :“ gāoyáo , mánhuáxià , kòuzéijiānguǐ 。 zuòshì , xíngyǒu, sānjiù 。 liúyǒuzhái , zháisān 。 wéimíngyǔn !”
  yuē :“ chóuruògōng ?”
  qiānyuē :“ chuízāi !”
  yuē :“  ,  ! chuí , gònggōng 。”
  chuíbàishǒu , ràngshūqiāng 。”
  yuē :“  , wǎngzāi ! xié 。”
  yuē :“ chóuruòshàngxiàcǎoniǎoshòu ?”
  qiānyuē :“ zāi !”
  yuē :“  ,  !  , zuòzhèn 。”
  bàishǒu , ràngzhū 、 xióng 。
  yuē :“  , wǎngzāi ! xié 。”
  yuē :“  ! yuè , yǒunéngdiǎnzhènsān ?”
  qiānyuē :“  !”
  yuē :“  ,  !  , zuòzhìzōng 。 wéiyín , zhízāiwéiqīng 。”
  bàishǒu , ràngkuí 、 lóng 。
  yuē :“  , wǎng , qīnzāi !”
  yuē :“ kuí ! mìngdiǎn , jiàozhòuzi , zhíérwēn , kuānér , gāngérnüè , jiǎnérào 。 shīyánzhì , yǒngyán , shēngyǒng , shēng 。 yīnxié , xiāngduólún , shénrén 。”
  kuíyuē :“  ! shíshí , bǎishòushuài 。”
  yuē :“ lóng , zhèn {  } chánshuōtiǎnxíng , zhènjīngliánshī 。 mìngzuòyán , chūzhènmìng , wéiyǔn !”
  yuē :“  ! èrshíyǒuèrrén , qīnzāi ! wéishíliàngtiāngōng 。”
  sānzǎikǎo , sānkǎo , chùzhìyōumíng , shùxián 。 fēnběisānmiáo 。  shùnshēngsānshízhēng , yōngsānshí , zàiwèishízǎi , zhìfāngnǎi 。
  xià , fāngshèfāng , biéshēngfènlèi 。 zuò 《 zuò 》、《 jiǔgòng 》 jiǔpiān 、《 gǎo 》。
《尚书·虞书·舜典》原文翻译及赏析

 尚书·虞书·舜典原文拼音版

 yú shùn cè wēi , yáo wén zhī cōng míng , jiāng shǐ sì wèi , lì shì zhū nán , zuò 《 shùn diǎn 》。

 虞舜侧微,尧闻之聪明,将使嗣位,历试诸难,作《舜典》。

 yuē ruò jī gǔ , dì shùn yuē zhòng huá , xié yú dì 。 jùn zhé wén míng , wēn gōng yǔn sāi , xuán dé shēng wén , nǎi mìng yǐ wèi 。 shèn huī wǔ diǎn , wǔ diǎn kè cóng ; nà yú bǎi kuí , bǎi kuí shí xù ; bīn yú sì mén , sì mén mù mù ; nà yú dà lù , liè fēng léi yǔ fú mí 。 dì yuē :“ gé ! rǔ shùn 。 xún shì kǎo yán , nǎi yán dǐ kě jì , sān zǎi 。 rǔ zhì dì wèi 。” shùn ràng yú dé , fú sì 。 zhēng yuè shàng rì , shòu zhōng yú wén zǔ 。 zài xuán jī yù héng , yǐ qí qī zhèng 。 sì lèi yú shàng dì , yīn yú liù zōng , wàng yú shān chuān , biàn yú qún shén 。 jí wǔ ruì 。 jì yuè nǎi rì , jìn sì yuè qún mù , bān ruì yú qún hòu 。 suì èr yuè , dōng xún shǒu , zhì yú dài zōng , chái 。 wàng zhì yú shān chuān , sì jìn dōng hòu 。 xié shí yuè zhèng rì , tóng lǜ dù liàng héng 。 xiū wǔ lǐ 、 wǔ yù 、 sān bó 、 èr shēng 、 yī sǐ zhì 。 rú wǔ qì , zú nǎi fù 。

 曰若稽古,帝舜曰重华,协于帝。浚哲文明,温恭允塞,玄德升闻,乃命以位。慎徽五典,五典克从;纳于百揆,百揆时叙;宾于四门,四门穆穆;纳于大麓,烈风雷雨弗迷。帝曰:“格!汝舜。询事考言,乃言厎可绩,三载。汝陟帝位。”舜让于德,弗嗣。正月上日,受终于文祖。在璿玑玉衡,以齐七政。肆类于上帝,禋于六宗,望于山川,遍于群神。辑五瑞。既月乃日,觐四岳群牧,班瑞于群后。岁二月,东巡守,至于岱宗,柴。望秩于山川,肆觐东后。协时月正日,同律度量衡。修五礼、五玉、三帛、二生、一死贽。如五器,卒乃复。

 wǔ yuè nán xún shǒu , zhì yú nán yuè , rú dài lǐ 。 bā yuè xī xún shǒu , zhì yú xī yuè , rú chū 。 shí yǒu yī yuè shuò xún shǒu , zhì yú běi yuè , rú xī lǐ 。 guī , gé yú yì zǔ , yòng tè 。 wǔ zǎi yī xún shǒu , qún hòu sì cháo 。 fū zòu yǐ yán , míng shì yǐ gōng , chē fú yǐ yōng 。 zhào shí yǒu èr zhōu , fēng shí yǒu èr shān , jùn chuān 。 xiàng yǐ diǎn xíng , liú yòu wǔ xíng , biān zuò guān xíng , pū zuò jiào xíng , jīn zuò shú xíng 。 shěng zāi sì shè , hù zhōng zéi xíng 。 qīn zāi , qīn zāi , wéi xíng zhī xù zāi !

 五月南巡守,至于南岳,如岱礼。八月西巡守,至于西岳,如初。十有一月朔巡守,至于北岳,如西礼。归,格于艺祖,用特。五载一巡守,群后四朝。敷奏以言,明试以功,车服以庸。肇十有二州,封十有二山,浚川。象以典刑,流宥五刑,鞭作官刑,扑作教刑,金作赎刑。眚灾肆赦,怙终贼刑。钦哉,钦哉,惟刑之恤哉!

 liú gòng gōng yú yōu zhōu , fàng huān dōu yú chóng shān , cuàn sān miáo yú sān wēi , jí gǔn yú yǔ shān , sì zuì ér tiān xià xián fú 。 èr shí yǒu bā zǎi , dì nǎi cú luò 。 bǎi xìng rú sàng kǎo bǐ , sān zǎi , sì hǎi è mì bā yīn 。 yuè zhèng yuán rì , shùn gé yú wén zǔ , xún yú sì yuè , pì sì mén , míng sì mù , dá sì cōng 。“ zī , shí yǒu èr mù !” yuē ,“ shí zāi wéi shí ! róu yuǎn néng ěr , dūn dé yǔn yuán , ér nán rèn rén , mán yí lǜ fú 。”

 流共工于幽州,放欢兜于崇山,窜三苗于三危,殛鲧于羽山,四罪而天下咸服。二十有八载,帝乃殂落。百姓如丧考妣,三载,四海遏密八音。月正元日,舜格于文祖,询于四岳,辟四门,明四目,达四聪。“咨,十有二牧!”曰,“食哉惟时!柔远能迩,惇德允元,而难任人,蛮夷率服。”

 shùn yuē :“ zī , sì yuè ! yǒu néng fèn yōng xī dì zhī zài , shǐ zhái bǎi kuí liàng cǎi , huì chóu ?” qiān yuē :“ bó yǔ zuò sī kōng 。” dì yuē :“ yú , zī ! yǔ , rǔ píng shuǐ tǔ , wéi shí mào zāi !” yǔ bài qǐ shǒu , ràng yú jì 、 qì jì gāo yáo 。

 舜曰:“咨,四岳!有能奋庸熙帝之载,使宅百揆亮采,惠畴?”佥曰:“伯禹作司空。”帝曰:“俞,咨!禹,汝平水土,惟时懋哉!”禹拜稽首,让于稷、契暨皋陶。

 dì yuē :“ yú , rǔ wǎng zāi !” dì yuē :“ qì , lí mín zǔ jī , rǔ hòu jì , bō shí bǎi gǔ 。” dì yuē :“ qì , bǎi xìng bù qīn , wǔ pǐn bù xùn 。 rǔ zuò sī tú , jìng fū wǔ jiào , zài kuān 。” dì yuē :“ gāo yáo , mán yí huá xià , kòu zéi jiān guǐ 。 rǔ zuò shì , wǔ xíng yǒu fú , wǔ fú sān jiù 。 wǔ liú yǒu zhái , wǔ zhái sān jū 。 wéi míng kè yǔn !” dì yuē :“ chóu ruò yǔ gōng ?”

 帝曰:“俞,汝往哉!”帝曰:“弃,黎民阻饥,汝后稷,播时百谷。”帝曰:“契,百姓不亲,五品不逊。汝作司徒,敬敷五教,在宽。”帝曰:“皋陶,蛮夷猾夏,寇贼奸宄。汝作士,五刑有服,五服三就。五流有宅,五宅三居。惟明克允!”帝曰:“畴若予工?”

 qiān yuē :“ chuí zāi !” dì yuē :“ yú , zī ! chuí , rǔ gòng gōng 。” chuí bài qǐ shǒu , ràng yú shū qiāng jì bó yǔ 。” dì yuē :“ yú , wǎng zāi ! rǔ xié 。” dì yuē :“ chóu ruò yǔ shàng xià cǎo mù niǎo shòu ?” qiān yuē :“ yì zāi !”

 佥曰:“垂哉!”帝曰:“俞,咨!垂,汝共工。”垂拜稽首,让于殳斨暨伯与。”帝曰:“俞,往哉!汝谐。”帝曰:“畴若予上下草木鸟兽?”佥曰:“益哉!”

 dì yuē :“ yú , zī ! yì , rǔ zuò zhèn yú 。” yì bài qǐ shǒu , ràng yú zhū hǔ 、 xióng pí 。 dì yuē :“ yú , wǎng zāi ! rǔ xié 。” dì yuē :“ zī ! sì yuè , yǒu néng diǎn zhèn sān lǐ ?” qiān yuē :“ bó yí !” dì yuē :“ yú , zī ! bó , rǔ zuò zhì zōng 。 sù yè wéi yín , zhí zāi wéi qīng 。” bó bài qǐ shǒu , ràng yú kuí 、 lóng 。 dì yuē :“ yú , wǎng , qīn zāi !” dì yuē :“ kuí ! mìng rǔ diǎn lè , jiào zhòu zi , zhí ér wēn , kuān ér lì , gāng ér wú nüè , jiǎn ér wú ào 。 shī yán zhì , gē yǒng yán , shēng yī yǒng , lǜ hé shēng 。 bā yīn kè xié , wú xiāng duó lún , shén rén yǐ hé 。”

 帝曰:“俞,咨!益,汝作朕虞。”益拜稽首,让于朱虎、熊罴。帝曰:“俞,往哉!汝谐。”帝曰:“咨!四岳,有能典朕三礼?”佥曰:“伯夷!”帝曰:“俞,咨!伯,汝作秩宗。夙夜惟寅,直哉惟清。”伯拜稽首,让于夔、龙。帝曰:“俞,往,钦哉!”帝曰:“夔!命汝典乐,教胄子,直而温,宽而栗,刚而无虐,简而无傲。诗言志,歌永言,声依永,律和声。八音克谐,无相夺伦,神人以和。”

 kuí yuē :“ yú ! yǔ jī shí fǔ shí , bǎi shòu shuài wǔ 。” dì yuē :“ lóng , zhèn { jí tǔ } chán shuō tiǎn xíng , zhèn jīng lián shī 。 mìng rǔ zuò nà yán , sù yè chū nà zhèn mìng , wéi yǔn !” dì yuē :“ zī ! rǔ èr shí yǒu èr rén , qīn zāi ! wéi shí liàng tiān gōng 。”

 夔曰:“于!予击石拊石,百兽率舞。”帝曰:“龙,朕{即土}谗说殄行,震惊联师。命汝作纳言,夙夜出纳朕命,惟允!”帝曰:“咨!汝二十有二人,钦哉!惟时亮天功。”

 sān zǎi kǎo jì , sān kǎo , chù zhì yōu míng , shù jì xián xī 。 fēn běi sān miáo 。 shùn shēng sān shí zhēng , yōng sān shí , zài wèi wǔ shí zǎi , zhì fāng nǎi sǐ 。 dì lí xià tǔ , fāng shè jū fāng , bié shēng fèn lèi 。 zuò 《 gǔ zuò 》、《 jiǔ gòng 》 jiǔ piān 、《 gǎo yù 》。

 三载考绩,三考,黜陟幽明,庶绩咸熙。分北三苗。 舜生三十征,庸三十,在位五十载,陟方乃死。帝厘下土,方设居方,别生分类。作《汩作》、《九共》九篇、《槀饫》。

《尚书·虞书·舜典》原文翻译及赏析

 尚书·虞书·舜典全文翻译

 虞舜出身微寒。尧听说他智慧豁达,明辨事理,想让他承继大位,用很多难题对他进行考验。作了《舜典》记录这些情况。

 考察古代的历史,帝舜名叫重华,圣明与帝尧相合。他智慧深邃,温和谦逊的美德充满天地之间,他潜心加强自身道德修养,朝堂上的官员都听说过他,于是他被授予官职。舜真诚善意地履行父义、母慈、兄友、弟恭、子孝这五种伦理道德规范,使人们都能遵循这五种伦理道德规范。尧又命舜总理部落联盟一切政务,各种政务都处理的井井有条。又命舜在明堂门口欢迎觐见的四方部落首领,来朝的宾客都肃然起敬。又让舜深入大山丛林中,他在暴风雷雨中也不迷失道路,君主尧说:“来吧,舜!三年来我询问了你的政事活动,考察了你的言论,我认为你可以取得功业,可以继承帝位了。”舜谦让于有德的人,不肯继承帝位。

 正月初一,舜在尧的太庙接受了禅让的册命。舜继位后,他观察了北斗七星的运行规律,列出了七项政事。接着,举行祭天大典,向天帝报告继承帝位的事,又祭祀了天地四时,祭祀山川和群神。随后又聚敛了诸侯的五种圭玉,选择吉月吉日,召见四方诸侯,把圭玉颁发给各位君长。

 这年二月,舜来到东方巡视,在泰山举行了祭祀泰山之礼。对于其他山川,都按地位尊卑依次举行了祭祀,然后,接受了东方诸侯君长的朝见。协调春夏秋冬四时的月份,确定天数,统一音律、度、量、衡。制定了公侯伯子男朝聘的礼节、五种瑞玉、三种不同颜色的丝绸、活羊羔、活雁、死野鸡,分别作为诸侯、卿大夫和士朝见时的贡物。而五种瑞玉,朝见完毕后,仍然还给诸侯。

 五月,舜又来到南方巡视,到达南岳,举行了和祭祀泰山一样的祭祀礼。八月,舜到西方巡视,在华山举行了和泰山一样的祭祀礼。十一月初一,舜到北方巡视,所行的礼节同在西岳一样。回来后,到尧的太庙祭祀,用一头牛作祭品。

 之后就每五年巡视一次,诸侯在四岳朝见天子。向天子报告自己的业绩;天子也认真地考察诸侯国的政治得失,把车马衣服赐予那些有功的诸侯。

 舜划定十二州的疆界,在十二州的名山上封土为坛举行祭祀,又疏通了河道。

 舜又在器物上刻画五种常用的刑罚。用流放的办法宽恕犯了五刑的罪人,用鞭打作为官的刑罚,用木条打作为学校的刑罚,用铜作为赎罪的刑罚。因过失犯罪,就赦免他;有所依仗不知悔改,就要施加刑罚。谨慎啊,谨慎啊,刑罚要慎重啊!

 于是把共工流放到幽州,把驩兜流放到崇山,把三苗驱逐到三危,把鲧流放到羽山,并命令他至死不得回朝。这四个人处罚了,天下的人都心悦诚服。舜辅助尧帝二十八年后,尧帝逝世了。人们好象死了父母一样地悲痛,三年间,全国上下停止了乐音。明年正月的一个吉日,舜到了尧的太庙,与四方诸侯君长谋划政事,打开明堂四门宣布政教,使四方见得明白,听得通彻。“啊,十二州的君长!”舜帝说:“生产民食,必须依时!安抚远方的臣民,爱护近处的臣民,亲厚有德的人,信任善良的人,而又拒绝邪佞的人,这样,边远的外族都会服从。”

 舜帝说:“啊!四方诸侯的君长!有谁能奋发努力、发扬光大尧帝的事业,使居百揆之官辅佐政事呢?”

 都说:“伯禹现在作司空。”

 舜帝说:“好啊!禹,你曾经平定水土,还要努力做好百揆这件事啊!”

 禹跪拜叩头,让给稷、契和皋陶。

 舜帝说:“好啦,还是你去吧!”

 舜帝说:“弃,人们忍饥挨饿,你主持农业,教人们播种各种谷物吧!”

 舜帝说:“契,百姓不亲,父母兄弟子女都不和顺。你作司徒吧,谨慎地施行五常教育,要注意宽厚。”

 舜帝说:“皋陶,外族侵扰我们中国,抢劫杀人,造成外患内乱。你作狱官之长吧,五刑各有使用的方法,五种用法分别在野外、市、朝三处执行。五种流放各有处所,分别住在三个远近不同的地方。要明察案情,处理公允!”

 舜帝说:“谁能当好掌管我们百工的官?”

 都说:“垂啊!”

 舜帝说:“好啊!垂,你掌管百工的官吧!”

 垂跪拜叩头,让给殳斨和伯与。

 舜帝说:“好啦,去吧!你同他们一起去吧!”

 舜帝说:“谁掌管我们的山丘草泽的草木鸟兽呢?”

 都说:“益啊!”

 舜帝说:“好啊!益,你担任我的虞官吧。”

 益跪拜叩头,让给朱虎和熊罴。

 舜帝说:“好啦,去吧!你同他们一起去吧!”

 舜帝说:“啊!四方诸侯的君长,有谁能主持我们祭祀天神、地祗、人鬼的三礼呢?”

 都说:“伯夷!”

 舜帝说:“好啊!伯,你作掌管祭祀的礼官吧。要早晚恭敬行事,又要正直、清明。”

 伯夷跪拜叩头,让给夔和龙。

 舜帝说:“好啦,去吧!要谨慎啊!”

 舜帝说:“夔!我现在任命你为主持乐官,教导年轻人,让他们正直温和,宽大坚栗,刚毅不粗暴,简约不傲慢。诗是表达思想感情的,歌是唱出来的语言,五声是根据所唱而制定的,六律是和谐五声的。八类乐器的声音可以和谐演奏,不使它们乱了次序,如此,即便天地之人听到也会感到和谐、快乐。”

 夔说:“啊!让我们敲着石磬,奏起乐来,让那些无知的鸟兽们都跳起来吧!”

 舜帝说:“龙!我厌恶谗毁的言论和贪残的行为,会使我的民众震惊。我任命你做纳言的官,早晚传达我的命令,转告下面的意见,应当真实!”

 舜帝说:“啊!你们二十二人,要谨慎啊!要好好领导天下大事啊!”

 舜帝三年考察一次政绩,考察三次后,罢免昏庸的官员,提拔贤明的官员,于是,许多工作都兴办起来了。又分别对三苗之族作了安置。舜三十岁时被征召,施政二十年,在帝位五十年,在巡狩南方时才逝世。

 

手机访问 作品人物网

热门推荐
作品人物网郑重声明:本站所有内容均来自互联网,旨在传播更多的信息,版权为原作者所有。若有不合适的地方,请联系本站删除。
红楼梦 水浒传 西游记 三国演义 儒林外史 金瓶梅 诗经 史记 聊斋志异 楚辞 论语 道德经 庄子 山海经 颜氏家训 曾国藩文集 安徒生童话 格林童话 一千零一夜 伊索寓言 中国寓言 经典寓言 经典童话 成语故事 网站地图 编制招聘网
为你解读好作品
作品人物网vrrw.net 2016-2022 ICP证:鄂ICP备17027927号-1