《尚书·夏书·胤征》原文翻译及赏析

【导语】:

尚书夏书胤征原文注音版读音 《 尚 shng 书 shū 夏 xi 书 shū 胤 yn 征 zhēng 》 羲 xī 和 h 湎 miǎn 淫 yn , 废 fi 时 sh 乱 lun 日 r , 胤 yn 往 wǎng 征 zhēng 之 zhī , 作 zu 《 胤 yn 征 zhēng 》。 惟 wi

 尚书·夏书·胤征原文注音版读音
       
《 shàngshū · xiàshū · yìnzhēng 》

  miǎnyín , fèishíluàn , yìnwǎngzhēngzhī , zuò 《 yìnzhēng 》。
  wéizhòngkāngzhàowèihǎi , yìnhóumìngzhǎngliùshī 。 fèijuézhí , jiǔhuāngjué , yìnhòuchéngwángmìngzhēng 。 gàozhòngyuē :“ jiēyǒuzhòng , shèngyǒuxùn , míngzhēngdìngbǎo , xiānwángjǐntiānjiè , chénrényǒuchángxiàn , bǎiguānxiū , juéhòuwéimíngmíng , měisuìmèngchūn , qiúrénduóxùn , guānshīxiāngguī , gōngzhíshìjiàn , huògōng , bāngyǒuchángxíng 。”“ wéishídiānjué , shěnluànjiǔ , pànguān , chùrǎotiān , xiájué , nǎiqiūyuèshuò , chénfáng , zòu , chí , shùrénzǒu , shījuéguānwǎngwénzhī , hūntiānxiàng , gānxiānwángzhīzhū ,《 zhèngdiǎn 》 yuē :‘ xiānshízhěshāshè , shízhěshāshè 。’ jīněryǒuzhòng , fèngjiāngtiān 。 ěrzhòngshìtóngwángshì , shàngqīnchéngtiānwēimìng 。 huǒyánkūngāng , shífén 。 tiān, lièměnghuǒ 。 jiānjuékuí , xiécóngwǎngzhì , jiùrǎn , xiánwéixīn。  ! wēijuéài , yǔn ; àijuéwēi , yǔnwǎnggōng 。 ěrzhòngshìmàojièzāi !”

 尚书·夏书·胤征原文拼音版

 《 shàng shū · xià shū · yìn zhēng 》

 《尚书·夏书·胤征》

 xī hé miǎn yín , fèi shí luàn rì , yìn wǎng zhēng zhī , zuò 《 yìn zhēng 》。

 羲和湎淫,废时乱日,胤往征之,作《胤征》。

 wéi zhòng kāng zhào wèi sì hǎi , yìn hóu mìng zhǎng liù shī 。 xī hé fèi jué zhí , jiǔ huāng yú jué yì , yìn hòu chéng wáng mìng cú zhēng 。 gào yú zhòng yuē :“ jiē yǔ yǒu zhòng , shèng yǒu mó xùn , míng zhēng dìng bǎo , xiān wáng kè jǐn tiān jiè , chén rén kè yǒu cháng xiàn , bǎi guān xiū fǔ , jué hòu wéi míng míng , měi suì mèng chūn , qiú rén yǐ mù duó xùn yú lù , guān shī xiāng guī , gōng zhí yì shì yǐ jiàn , qí huò bù gōng , bāng yǒu cháng xíng 。”“ wéi shí xī hé diān fù jué dé , shěn luàn yú jiǔ , pàn guān lí cì , chù rǎo tiān jì , xiá qì jué sī , nǎi jì qiū yuè shuò , chén fú jí yú fáng , gǔ zòu gǔ , sè fū chí , shù rén zǒu , xī hé shī jué guān wǎng wén zhī , hūn mí yú tiān xiàng , yǐ gān xiān wáng zhī zhū ,《 zhèng diǎn 》 yuē :‘ xiān shí zhě shā wú shè , bù jí shí zhě shā wú shè 。’ jīn yǔ yǐ ěr yǒu zhòng , fèng jiāng tiān fá 。 ěr zhòng shì tóng lì wáng shì , shàng bì yǔ qīn chéng tiān zǐ wēi mìng 。 huǒ yán kūn gāng , yù shí jù fén 。 tiān lì yì dé , liè yú měng huǒ 。 jiān jué qú kuí , xié cóng wǎng zhì , jiù rǎn wū sú , xián yǔ wéi xīn 。 wū hū ! wēi kè jué ài , yǔn jì ; ài kè jué wēi , yǔn wǎng gōng 。 qí ěr zhòng shì mào jiè zāi !”

 惟仲康肇位四海,胤侯命掌六师。羲和废厥职,酒荒于厥邑,胤后承王命徂征。告于众曰:“嗟予有众,圣有谟训,明征定保,先王克谨天戒,臣人克有常宪,百官修辅,厥后惟明明,每岁孟春,遒人以木铎徇于路,官师相规,工执艺事以谏,其或不恭,邦有常刑。”“惟时羲和颠覆厥德,沈乱于酒,畔官离次,俶扰天纪,遐弃厥司,乃季秋月朔,辰弗集于房,瞽奏鼓,啬夫驰,庶人走,羲和尸厥官罔闻知,昏迷于天象,以干先王之诛,《政典》曰:‘先时者杀无赦,不及时者杀无赦。’今予以尔有众,奉将天罚。尔众士同力王室,尚弼予钦承天子威命。火炎昆冈,玉石俱焚。天吏逸德,烈于猛火。歼厥渠魁,胁从罔治,旧染污俗,咸与维新。呜呼!威克厥爱,允济;爱克厥威,允罔功。其尔众士懋戒哉!”

《尚书·夏书·胤征》原文翻译及赏析

 尚书·夏书·胤征原文翻译

 夏帝仲康开始治理四海,胤侯受命掌管夏王的六师。羲和放弃他的职守,在他的私邑嗜酒荒乱。胤侯接受王命,去征伐羲和。

 胤侯告戒军众说:“啊!我的众位官长。圣人有谟有训,明白指明了定国安邦的事。先王能谨慎对待上天的警戒,大臣能遵守常法,百官修治职事辅佐君主,君主就明而又明。

 每年孟春之月,宣令官员用木铎在路上宣布教令,官长互相规劝,百工依据他们从事的技艺进行谏说。他们有不奉行的,国家将有常刑。

 “这个羲和颠倒他的行为,沉醉在酒中,背离职位,开始搞乱了日月星辰的运行历程,远远放弃他所司的事。

 前些时候季秋月的朔日,日月不会合于房,出现日食,乐官进鼓而击,啬夫奔驰取币以礼敬神明,众人跑着供役。羲和主管其官却不知道这件事,对天象昏迷无知,因此触犯了先王的诛罚。

 先王的《政典》说:历法出现先于天时的事,杀掉无赦;出现后于天时的事,杀掉无赦。

 “现在我率领你们众长,奉行上天的惩罚。你等众士要与王室同心协力,辅助我认真奉行天子的庄严命令!火烧昆山,玉和石同样被焚烧;天王的官吏如有过恶行为,害处将比猛火更甚。应当消灭为恶的大首领,胁从的人不要惩治;旧时染有污秽习俗的人,都允许更新。

 “啊!严明胜过慈爱,就真能成功;慈爱胜过严明,就真会无功。你等众士要努力戒慎呀!”

 《尚书》简介

 《尚书》又称《书》、《书经》,为一部多体裁文献汇编,是中国现存最早的史书。分为《虞书》、《夏书》、《商书》、《周书》。战国时期总称《书》,汉代改称《尚书》,即“上古之书”。因是儒家五经之一,又称《书经》。现存版本中真伪参半。一般认为《今文尚书》中《周书》的《牧誓》到《吕刑》十六篇是西周真实史料,《文侯之命》、《费誓》和《秦誓》为春秋史料,所述内容较早的《尧典》、《皋陶谟》、《禹贡》反而是战国编写的古史资料。今本《古文尚书》总体认为是晋代梅赜伪造,但也存在争议。

 

手机访问 作品人物网

热门推荐
作品人物网郑重声明:本站所有内容均来自互联网,旨在传播更多的信息,版权为原作者所有。若有不合适的地方,请联系本站删除。
红楼梦 水浒传 西游记 三国演义 儒林外史 金瓶梅 诗经 史记 聊斋志异 楚辞 论语 道德经 庄子 山海经 颜氏家训 曾国藩文集 安徒生童话 格林童话 一千零一夜 伊索寓言 中国寓言 经典寓言 经典童话 成语故事 网站地图 编制招聘网
为你解读好作品
作品人物网vrrw.net 2016-2022 ICP证:鄂ICP备17027927号-1