《尚书·商书·汤诰第三》原文翻译及赏析

【导语】:

《汤诰》是《尚书》篇名。以下是尚书商书汤诰第三原文拼音版及注释翻译,欢迎阅读。 尚书商书汤诰第三注音版 《 尚 shng 书 shū 商 shāng 书 shū 汤 tāng 诰 go 》 汤 tāng 既 j 黜 ch 夏 xi 命 m

 《汤诰》是《尚书》篇名。以下是尚书·商书·汤诰第三原文拼音版及注释翻译,欢迎阅读。

 尚书·商书·汤诰第三注音版

《 shàngshū · shāngshū · tānggào 》
  tāngchùxiàmìng , guī , zuò 《 tānggào 》。
  wángguīxià , zhì , dàngàowànfāng 。 wángyuē :“ jiē ! ěrwànfāngyǒuzhòng , míngtīngréngào 。 wéihuángshàng , jiàngzhōngxiàmín 。 ruòyǒuhéngxìng , suíjuéyóuwéihòu 。 xiàwángmièzuòwēi , nüèěrwànfāngbǎixìng 。 ěrwànfāngbǎixìng , xiōnghài , rěn , bìnggàoshàngxiàshén 。 tiāndàoshànhuòyín , jiàngzāixià , zhāngjuézuì 。 táixiǎozi , jiāngtiānmìngmíngwēi , gǎnshè 。 gǎnyòngxuán , gǎnzhāogàoshàngtiānshénhòu , qǐngzuìyǒuxià 。 qiúyuánshèng , zhī , ěryǒuzhòngqǐngmìng 。 shàngtiānyòuxiàmín , zuìrénchù , tiānmìngjiàn , ruòcǎo , zhàomínyǔnzhí 。 rénníngěrbāngjiā , zhènwèizhīhuòshàngxià , wēi , ruòjiāngyǔnshēnyuān 。 fánzàobāng , cóngfěi, tāoyín , shǒuěrdiǎn , chéngtiānxiū 。 ěryǒushàn , zhèngǎn ; zuìdāngzhèngōng , gǎnshè , wéijiǎnzàishàngzhīxīn 。 ěrwànfāngyǒuzuì , zàirén ; rényǒuzuì , ěrwànfāng 。  ! shàngshíchén , nǎiyǒuzhōng 。”

 尚书·商书·汤诰第三拼音版

 《 shàng shū · shāng shū · tāng gào 》

 《尚书·商书·汤诰》

 tāng jì chù xià mìng , fù guī yú bó , zuò 《 tāng gào 》。

 汤既黜夏命,复归于亳,作《汤诰》。

 wáng guī zì kè xià , zhì yú bó , dàn gào wàn fāng 。 wáng yuē :“ jiē ! ěr wàn fāng yǒu zhòng , míng tīng yǔ yī rén gào 。 wéi huáng shàng dì , jiàng zhōng yú xià mín 。 ruò yǒu héng xìng , kè suí jué yóu wéi hòu 。 xià wáng miè dé zuò wēi , yǐ fū nüè yú ěr wàn fāng bǎi xìng 。 ěr wàn fāng bǎi xìng , lí qí xiōng hài , fú rěn tú dú , bìng gào wú gū yú shàng xià shén qí 。 tiān dào fú shàn huò yín , jiàng zāi yú xià , yǐ zhāng jué zuì 。 sì tái xiǎo zi , jiāng tiān mìng míng wēi , bù gǎn shè 。 gǎn yòng xuán mǔ , gǎn zhāo gào yú shàng tiān shén hòu , qǐng zuì yǒu xià 。 yù qiú yuán shèng , yǔ zhī lù lì , yǐ yǔ ěr yǒu zhòng qǐng mìng 。 shàng tiān fú yòu xià mín , zuì rén chù fú , tiān mìng fú jiàn , bì ruò cǎo mù , zhào mín yǔn zhí 。 bǐ yǔ yī rén jí níng ěr bāng jiā , zī zhèn wèi zhī huò lì yú shàng xià , lì lì wēi jù , ruò jiāng yǔn yú shēn yuān 。 fán wǒ zào bāng , wú cóng fěi yí , wú jí tāo yín , gè shǒu ěr diǎn , yǐ chéng tiān xiū 。 ěr yǒu shàn , zhèn fú gǎn bì ; zuì dāng zhèn gōng , fú gǎn zì shè , wéi jiǎn zài shàng dì zhī xīn 。 qí ěr wàn fāng yǒu zuì , zài yǔ yī rén ; yǔ yī rén yǒu zuì , wú yǐ ěr wàn fāng 。 wū hū ! shàng kè shí chén , nǎi yì yǒu zhōng 。”

 王归自克夏,至于亳,诞告万方。王曰:“嗟!尔万方有众,明听予一人诰。惟皇上帝,降衷于下民。若有恒性,克绥厥猷惟后。夏王灭德作威,以敷虐于尔万方百姓。尔万方百姓,罹其凶害,弗忍荼毒,并告无辜于上下神祇。天道福善祸淫,降灾于夏,以彰厥罪。肆台小子,将天命明威,不敢赦。敢用玄牡,敢昭告于上天神后,请罪有夏。聿求元圣,与之戮力,以与尔有众请命。上天孚佑下民,罪人黜伏,天命弗僭,贲若草木,兆民允殖。俾予一人辑宁尔邦家,兹朕未知获戾于上下,栗栗危惧,若将陨于深渊。凡我造邦,无从匪彝,无即慆淫,各守尔典,以承天休。尔有善,朕弗敢蔽;罪当朕躬,弗敢自赦,惟简在上帝之心。其尔万方有罪,在予一人;予一人有罪,无以尔万方。呜呼!尚克时忱,乃亦有终。”

《尚书·商书·汤诰第三》原文翻译及赏析

 尚书·商书·汤诰第三原文注释

 ⑴亳:地名,成汤的国都,在今河南商邱县。

 ⑵皇:即“煌”的古字。《说文》:“皇,大也。从自。自始也。始王者,三皇大君也。”这里用为光明,“大”之意。

 ⑶克绥厥猷:能使人民安于教导。

 ⑷敷:通“溥”。这里用为分布、散布之意。

 ⑸罹:(lí厘)这里用为遭受、遭逢之意。

 ⑹荼毒:痛苦。荼,苦菜,味道苦。毒,指毒人的虫,是人之所苦。所以用荼毒比喻痛苦。

 ⑺无辜:无罪

 ⑻肆:故,所以。

 ⑼台;(yì翼)我

 ⑽神后:后土,指地神

 ⑾聿:遂。《尚书孔传》:“聿,遂也。”

 ⑿僭:差错

 ⒀贲;(bì必)文饰。《尚书孔传》:“贲,饰也。天下恶除,焕然咸饰,若草木同华。”

 ⒁殖:生活

 ⒂辑宁:和睦安宁 辑,和睦。宁,安宁。

 ⒃戾:罪

 ⒄匪彝:匪,通非。彝,法。《尚书蔡传》:“匪彝,指法度言。”

 ⒅慆淫:慆,怠惧。淫,纵乐。《尚书蔡传》:“慆淫,指逸乐言。”

 ⒆简:明白

 ⒇时忱:时,此、这。忱,信、诚信。时忱,这样诚信。

《尚书·商书·汤诰第三》原文翻译及赏析

 尚书·商书·汤诰第三原文翻译

 商汤流放夏桀以后,率部队回到亳都,然后作《汤诰》训示诸侯。

 汤王在战胜夏桀后回来,到了亳邑,大告万方诸侯。汤王说:“啊!众多国家的民众,请认真地听取我的命令。伟大的上天,将美好的德行降于下界人民。让民众长久的保持这种好的品德,只有君王才能够做到。夏王丧失道德滥用刑罚,对百姓施行虐政。所有的百姓都遭受这样的灾难,痛苦不堪,于是你们向上天祈求。天道福佑善人,惩罚坏人,在夏国降下灾难,来显露他的罪过。所以我奉行天命明法,不敢宽恕夏桀的罪行。敢用黑色公牛向天神后土祷告,请求惩治夏桀。于是寻求那伟大的圣人,与你们一起向上天祈求。上天相信并且保护下界的百姓,罪人夏桀被流放斥退失去天子之位,遭到应得的惩罚,上天的旨意是不会出错的,如此,整个国家都焕然一新了。上天使我和睦安定你们的国家,这回伐桀我不知道得罪了天地没有,惊恐畏惧,像要落到深渊里一样。凡我建立的诸侯,不要施行非法,不要追求安乐;要各自遵守常法,以接受上天的福禄。你们有善行,我不敢掩盖;罪过在我自身,我不敢自己宽恕,因为这些在上天心里都明明白白。你们万方有过失,原因都在于我;我有过失,绝不会让你们被牵连。哎!如果能够做到这些的话,就会获得成功。”

 

手机访问 作品人物网

热门推荐
作品人物网郑重声明:本站所有内容均来自互联网,旨在传播更多的信息,版权为原作者所有。若有不合适的地方,请联系本站删除。
红楼梦 水浒传 西游记 三国演义 儒林外史 金瓶梅 诗经 史记 聊斋志异 楚辞 论语 道德经 庄子 山海经 颜氏家训 曾国藩文集 安徒生童话 格林童话 一千零一夜 伊索寓言 中国寓言 经典寓言 经典童话 成语故事 网站地图 编制招聘网
为你解读好作品
作品人物网vrrw.net 2016-2022 ICP证:鄂ICP备17027927号-1