《尚书·商书·仲虺之诰》原文翻译及赏析

【导语】:

尚书商书仲虺之诰原文注音版 《 尚 shng 书 shū 商 shāng 书 shū 仲 zhng 虺 huǐ 之 zhī 诰 go 》 成 chng 汤 tāng 放 fng 桀 ji 于 y 南 nn 巢 cho , 惟 wi 有 yǒu 惭 cn 德 d 。 曰 yuē : 予 yǔ 恐 kǒng 来 li 世

 尚书·商书·仲虺之诰原文注音版
       
《 shàngshū · shāngshū · zhònghuǐzhīgào 》

  chéngtāngfàngjiénáncháo , wéiyǒucán 。 yuē :“ kǒngláishìtáiwéikǒushí 。”
  zhònghuǐnǎizuògào , yuē :“  ! wéitiānshēngmínyǒu , zhǔnǎiluàn , wéitiānshēngcōngmíngshí , yǒuxiàhūn , mínzhuìtàn , tiānnǎiwángyǒngzhì , biǎozhèngwànbāng , zuǎnjiù 。 juédiǎn , fèngruòtiānmìng 。 xiàwángyǒuzuì , jiǎoshàngtiān , mìngxià 。 yòngzāng , shìshāngshòumìng, yòngshuǎngjuéshī 。 jiǎnxiánshì , shífányǒu 。 zhàobāngyǒuxià , ruòmiáozhīyǒuyǒu , ruòzhīyǒu 。 xiǎozhànzhàn , wǎngfēi 。 shěnzhī , yántīngwén 。 wéiwángěrshēng , zhíhuò 。 màomàoguān, gōngmàomàoshǎng 。 yòngrénwéi , gǎiguòlìn 。 kuānrén , zhāngxìnzhàomín 。 nǎichóuxiǎng , chūzhēng , dōngzhēng , 西yuàn ; nánzhēng, běiyuàn , yuē :‘ hòu ?’ yōuzhīmín , shìjiāxiāngqìng , yuē :‘ hòu , hòulái 。’ mínzhīdàishāng , juéwéijiùzāi ! yòuxián , xiǎnzhōngsuìliáng , jiānruògōngmèi , luànwáng , tuīwángcún , bāngnǎichāng 。 xīn , wànbāngwéi怀huái ; zhìmǎn , jiǔnǎi 。 wángmàozhāo , jiànzhōngmín , zhìshì , zhìxīn , chuíhòukūn 。 wényuē :‘ néngshīzhěwáng , wèirénruòzhěwáng 。 hàowèn , yòngxiǎo ’。  ! shènjuézhōng , wéishǐ 。 zhíyǒu , hūnbào 。 qīnchóngtiāndào , yǒngbǎotiānmìng 。”
《尚书·商书·仲虺之诰》原文翻译及赏析

 尚书·商书·仲虺之诰原文拼音版

 《 shàng shū · shāng shū · zhòng huǐ zhī gào 》

 《尚书·商书·仲虺之诰》

 chéng tāng fàng jié yú nán cháo , wéi yǒu cán dé 。 yuē :“ yǔ kǒng lái shì yǐ tái wéi kǒu shí 。”

 成汤放桀于南巢,惟有惭德。曰:“予恐来世以台为口实。”

 zhòng huǐ nǎi zuò gào , yuē :“ wū hū ! wéi tiān shēng mín yǒu yù , wú zhǔ nǎi luàn , wéi tiān shēng cōng míng shí yì , yǒu xià hūn dé , mín zhuì tú tàn , tiān nǎi xī wáng yǒng zhì , biǎo zhèng wàn bāng , zuǎn yǔ jiù fú 。 zī lǜ jué diǎn , fèng ruò tiān mìng 。 xià wáng yǒu zuì , jiǎo wū shàng tiān , yǐ bù mìng yú xià 。 dì yòng bù zāng , shì shāng shòu mìng , yòng shuǎng jué shī 。 jiǎn xián fù shì , shí fán yǒu tú 。 zhào wǒ bāng yú yǒu xià , ruò miáo zhī yǒu yǒu , ruò sù zhī yǒu bǐ 。 xiǎo dà zhàn zhàn , wǎng bù jù yú fēi gū 。 shěn yǔ zhī dé , yán zú tīng wén 。 wéi wáng bù ěr shēng sè , bù zhí huò lì 。 dé mào mào guān , gōng mào mào shǎng 。 yòng rén wéi jǐ , gǎi guò bù lìn 。 kè kuān kè rén , zhāng xìn zhào mín 。 nǎi gě bó chóu xiǎng , chū zhēng zì gě , dōng zhēng , xī yí yuàn ; nán zhēng , běi dí yuàn , yuē :‘ xī dú hòu yǔ ?’ yōu cú zhī mín , shì jiā xiāng qìng , yuē :‘ xī yǔ hòu , hòu lái qí sū 。’ mín zhī dài shāng , jué wéi jiù zāi ! yòu xián fǔ dé , xiǎn zhōng suì liáng , jiān ruò gōng mèi , qǔ luàn wǔ wáng , tuī wáng gù cún , bāng nǎi qí chāng 。 dé rì xīn , wàn bāng wéi huái ; zhì zì mǎn , jiǔ zú nǎi lí 。 wáng mào zhāo dà dé , jiàn zhōng yú mín , yǐ yì zhì shì , yǐ lǐ zhì xīn , chuí yù hòu kūn 。 yǔ wén yuē :‘ néng zì dé shī zhě wáng , wèi rén mò jǐ ruò zhě wáng 。 hào wèn zé yù , zì yòng zé xiǎo ’。 wū hū ! shèn jué zhōng , wéi qí shǐ 。 zhí yǒu lǐ , fù hūn bào 。 qīn chóng tiān dào , yǒng bǎo tiān mìng 。”

 仲虺乃作诰,曰:“呜呼!惟天生民有欲,无主乃乱,惟天生聪明时乂,有夏昏德,民坠涂炭,天乃锡王勇智,表正万邦,缵禹旧服。兹率厥典,奉若天命。夏王有罪,矫诬上天,以布命于下。帝用不臧,式商受命,用爽厥师。简贤附势,实繁有徒。肇我邦于有夏,若苗之有莠,若粟之有秕。小大战战,罔不惧于非辜。矧予之德,言足听闻。惟王不迩声色,不殖货利。德懋懋官,功懋懋赏。用人惟己,改过不吝。克宽克仁,彰信兆民。乃葛伯仇饷,初征自葛,东征,西夷怨;南征,北狄怨,曰:‘奚独后予?’攸徂之民,室家相庆,曰:‘徯予后,后来其苏。’民之戴商,厥惟旧哉!佑贤辅德,显忠遂良,兼弱攻昧,取乱侮亡,推亡固存,邦乃其昌。德日新,万邦惟怀;志自满,九族乃离。王懋昭大德,建中于民,以义制事,以礼制心,垂裕后昆。予闻曰:‘能自得师者王,谓人莫己若者亡。好问则裕,自用则小’。呜呼!慎厥终,惟其始。殖有礼,覆昏暴。钦崇天道,永保天命。”

《尚书·商书·仲虺之诰》原文翻译及赏析

 尚书·商书·仲虺之诰原文翻译

 成汤放逐夏桀使他住在南巢,心里有些惭愧。他说:“我怕后世拿我作为话柄。”仲虺于是向汤作了解释。

 仲虺说:“啊!上天生养人民,人人都有情欲,天下没有君主,人民就会乱作一团,因此上天又生出聪明的人来治理他们。夏桀行为昏乱,人民处于水深火热的困境之中;上天于是赋予勇敢和智慧给大王,让您做万国的表率,继承大禹长久的事业。您现在要遵循大禹的常法,顺从上天的大命!夏王桀有罪,他假托上天的意旨,欺骗百姓。上天因此认为他不善,要我商家承受天命,使我们教导他的众庶。慢待贤明的人,趋炎附势,这种人很多。我们国家刚开始建立时,夏桀对待我们就像对待杂草一般。老百姓和大人物都战慄恐惧,都担心自己无罪受罚;但是你不同,你是有德之人,只要说出话来,就有人信从。大王不近声色,不聚货财;德盛的人用官职劝勉他,功大的人用奖赏劝勉他;勇于采纳他人的意见,改正过错毫不吝惜;能宽能仁,昭信于万民。从前葛国国君,恩将仇报,杀掉我们前往葛国救灾的人,我们的征伐从葛国开始。大王东征时西方的人们就怨恨我们;南征时北方的人就埋怨我们。他们说:为什么把征伐我们的国君摆在后面?但凡被我们征伐的国家,百姓都在家互相庆贺。他们说:君主啊,君主来临,我们就可以兴盛了!天下人民对于商的爱戴,已经很久了!佑助贤德的诸侯,显扬忠良的诸侯;兼并懦弱的,讨伐昏暗的,夺取荒乱的,轻慢走向灭亡的。推求灭亡的道理,以巩固自己的生存,国家就将昌盛。“德行日日革新,天下万国就会怀念;志气自满自大,亲近的九族也会离散。大王要努力显扬大德,对人民建立中道,用义裁决事务,用礼制约思想,把宽裕之道传给后人。我听说能够自己求得老师的人就会为王,以为别人不及自己的人就会灭亡。爱好问,知识就充裕;只凭自己,闻见就狭小。“啊!慎终的办法,在于善谋它的开始。扶植有礼之邦,灭亡昏暴之国;敬重上天这种规律,就可以长久保持天命了。”

 尚书·商书·仲虺之诰原文赏析

 《仲虺之诰》为《尚书·商书》名篇,解决了商汤最顶心的问题——政权的合法性问题。政权的合法性来源于合理的制度(大禹长久的事业)、来源于上天的意旨(天命)、来源于人民的支持(东征西夷怨,南征北狄怨。),而不是交接的手续。这也是我们认定商汤的造反是种革命的重要理由。

 

手机访问 作品人物网

热门推荐
作品人物网郑重声明:本站所有内容均来自互联网,旨在传播更多的信息,版权为原作者所有。若有不合适的地方,请联系本站删除。
红楼梦 水浒传 西游记 三国演义 儒林外史 金瓶梅 诗经 史记 聊斋志异 楚辞 论语 道德经 庄子 山海经 颜氏家训 曾国藩文集 安徒生童话 格林童话 一千零一夜 伊索寓言 中国寓言 经典寓言 经典童话 成语故事 网站地图 编制招聘网
为你解读好作品
作品人物网vrrw.net 2016-2022 ICP证:鄂ICP备17027927号-1